Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

14/09/2021

động gắp khó khăn do đại dịch covid-19 đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa huyện biết và thực hiện.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, kế hoạch của UBND huyện để các đối tượng thụ hưởng biết và thực hiện. Kết quả huyện đã triển khai, rà soát, hướng dẫn các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tam Đảo năm 2021 đợt 1 cụ thể như sau: Các cơ quan đơn vị đã phối hợp để thẩm định hồ sơ hỗ trợ đối với 04 công ty TNHH và 01 trường MNTT với tổng số 90 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền là: 333.900.000đ; trong đó có thêm 52 lao động đang nuôi con nhỏ và 01 lao động đang mang thai với số tiền là: 53.000.000đ; 08 hồ sơ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền là: 12.000.000đ. Tổng số tiền chi trả đợt 01 là: 398.900.000đ Hiện tại đã thẩm định xong 78 đối tượng lao động tự do với số tiền là: 117.000.000đ và 10 đối tượng thực hiện cách ly Y tế (F1) với số tiền là: 16.800.000đ. Đang hoàn thiện thủ tục để chi trả với tổng số tiền là: 133.800.000đ.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết và chủ động thực hiện chính sách; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định và đề nghị phê duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo quy định được kịp thời./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google