Huyện Tam Đảo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016(14/01/2016)

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Vĩnh Phúc và của huyện Tam Đảo, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành tích cực, chủ động, hiệu quả của UBND huyện và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, kinh tế - xã hội của huyện Tam Đảo năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và toàn khóa theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.
tìm kiếm
WebSite
Google